Komparator 8 bit 8052AH

Asembler

W zależności od wyniku na 3 Porcie mamy wynik, możemy go zapisać gdzie nam pasuje – wystarczy podmienić definicję

Comments (0)

› No comments yet.

Dodaj komentarz

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.