Wątki Java – wątek odczytuje plik, przerywa i czeka aż drugi skończy

Programik dotyczący wątków w Javie. Powinien zobrazować jak to działa 😉

Klasa przyjmuje w konstruktorze nazwę pliku, który ma odczytać oraz słowo, po którym ma zatrzymać tymczasowo działanie

Testowa klasa:

Należy zwrócić uwagę na  MainProg.watek2.join(). W tym momencie wątek jest zawieszony i czeka aż wątek2 znajdujący się w MainProg zostanie zakończony. Wtedy wątek1 dokończy odczytywanie pliku.

Comments (0)

› No comments yet.

Dodaj komentarz

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.